Przy tych chorobach ZUS wypłaci dodatkowe pieniądze..... (22.06.2024 17:58)

 

Te choroby uprawniają do renty z ZUS

Na liście chorób, które najczęściej są powodem przyznania renty są m.in.:

 • choroby układu krążenia;
 • choroby układu nerwowego;
 • choroby układu oddechowego
 • choroby oka
 • zaburzenia psychiczne i zachowania, takie jak schizofrenia czy depresja;
 • choroby układu nerwowego;
 • nowotwory złośliwe związane z pracą;
 • choroby skóry;
 • przewlekłe choroby układu ruchu
 • choroby zakaźne i pasożytnicze;
 • choroby układu kostno-stawowego oraz mięśniowego i tkanki łącznej;

Ponadto dodajmy również choroby zawodowe, wśród których najczęściej diagnozowane są m.in.

 • pylica płuc,
 • choroby zakaźne,
 • uszkodzenie głosu,
 • ubytek słuchu,
 • choroby obwodowego układu nerwowego,
 • przewlekłe choroby układu ruchu,
 • choroby skóry
 • nowotwory złośliwe.

 

Ważna zmiana dla chorych, w tym chorych przewlekle. Od marca 2024 roku wzrosła najniższa renta z tytułu niezdolności do pracy, w tym renta szkoleniowa. Wzrasta też dodatek pielęgnacyjny. Sprawdziliśmy, kto może otrzymać rentę z ZUS i jakie choroby uprawniają do świadczenia.

 

Od 2024 renta z ZUS w górę

Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przypominają, że renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje osobie, którą uznano za całkowicie lub częściowo niezdolną do wykonywania pracy zarobkowej z powodu stanu zdrowia.

 • Całkowicie niezdolną do pracy jest osoba, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy.
 • Za częściowo niezdolną do pracy uznaje się natomiast osobę, która w znacznym stopniu utraciła zdolność do wykonywania pracy zgodnej z posiadanymi przez nią kwalifikacjami
 • W przypadku stwierdzenia naruszenia sprawności organizmu w stopniu powodującym konieczność stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innej osoby w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych orzeka się niezdolność do samodzielnej egzystencji.

Co ważne z tytułu niezdolności do pracy przysługuje renta w tym renta szkoleniowa. Od 1 marca 2024 roku kwoty najniższej emerytury i renty wynoszą:

 • 1780,96 zł miesięcznie – emerytura, renta rodzinna i renta dla osób całkowicie niezdolnych do pracy,
 • 1335,72 zł miesięcznie – renta dla osób częściowo niezdolnych do pracy;

Ponadto wzrasta też dodatek pielęgnacyjny do 330,07 zł miesięcznie (dla osób po 75 roku życia oraz bez kryterium wiekowego osoby całkowicie niezdolne do pracy oraz niezdolne do samodzielnej egzystencji).

 

Renta z tytułu niezdolności do pracy. To trzeba wiedzieć:

 • Podstawowym warunkiem uzyskania renty jest wystąpienie całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i brak rokowań odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu
 • niezdolność do pracy orzekana jest na okres nie dłuższy niż 5 lat, chyba że według wiedzy medycznej nie będzie rokowań odzyskania zdolności do pracy przed upływem tego okresu, wówczas niezdolność do pracy orzeka się na okres dłuższy niż 5 lat. 
 • Prawo do renty szkoleniowej przysługuje osobie, która spełnia warunki wymagane do przyznania renty i otrzyma orzeczenie o celowości przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie
 • Po przyznaniu renty organ rentowy kieruje zainteresowanego do powiatowego urzędu pracy w celu odbycia szkoleń przygotowujących do zdobycia nowego zawodu
 • Renta szkoleniowa przyznawana jest na okres 6 miesięcy. Na wniosek starosty, okres ten może zostać przedłużony maksymalnie do 30 miesięcy. Również na wniosek starosty okres 6 miesięcy może zostać skrócony,
 • Renta szkoleniowa wynosi 75% podstawy wymiaru renty, nie mniej jednak niż w wysokości najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy.
 • Wysokość renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy - wynosi 75% renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.
 • Renta stała przysługuje ubezpieczonemu którego niezdolność do pracy została uznana za trwałą.
 • Renta okresowa przysługuje jeśli niezdolność do pracy ma charakter czasowy. Przysługuje ona przez okres wskazany w decyzji organu rentowego. Po upływie tego okresu ubezpieczony może wystąpić do ZUS z wnioskiem o przedłużenie prawa do renty na dalszy okres. Ewentualne kolejne prawo do renty uzależnione jest od wyniku ustaleń zawartych w orzeczeniu lekarza orzecznika ZUS lub komisji lekarskiej.

 

Dla kogo renta z ZUS? Ważne zasady

Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • został uznany za niezdolnego do pracy,
 • ma wymagany - stosowny do wieku, w którym powstała niezdolność do pracy - okres składkowy i nieskładkowy,
 • niezdolność do pracy powstała w okresach ściśle określonych w ustawie, np. w okresie ubezpieczenia, zatrudnienia, pobierania zasiłku dla bezrobotnych, pobierania zasiłków z ubezpieczenia społecznego (chorobowego lub opiekuńczego) albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.

Wymóg powstania niezdolności do pracy w określonym ustawą emerytalną czasie nie obowiązuje w stosunku do osoby, która spełnia łącznie następujące warunki:

 •  została uznana za całkowicie niezdolną do pracy,
 • spełnia warunek posiadania wymaganego okresu składkowego i nieskładkowego oraz
 • legitymuje się co najmniej 20-letnim (w przypadku kobiety) i 25-letnim (w przypadku mężczyzny)  okresem składkowym i nieskładkowym.

 

Renta z ZUS a staż pracy

Okres składkowy i nieskładkowy wymagany do przyznania renty uzależniony jest od wieku osoby, w jakim powstała niezdolność do pracy. Okres ten wynosi:

 • 1 rok - jeżeli niezdolność do pracy powstała przed ukończeniem 20 lat,
 • 2 lata - jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 20 do 22 lat,
 • 3 lata - jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 22 do 25 lat,
 • 4 lata - jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 25 do 30 lat,
 • 5 lat - jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 30 lat.

- Warunek wymaganego okresu składkowego i nieskładkowego nie jest wymagany od ubezpieczonego, który stał się niezdolny do pracy z powodu skutków wypadku w drodze do pracy lub z pracy - podkreśla resort pracy.

Co ważne, okres wymaganych 5-ciu lat w odniesieniu do osób, u których niezdolność do pracy powstała po ukończeniu 30 roku życia, musi przypadać w ciągu ostatniego dziesięciolecia przypadającego przed dniem zgłoszenia wniosku o rentę lub przed dniem powstania niezdolności do pracy.

- Warunku dotyczącego posiadania pięcioletniego okresu składkowego i nieskładkowego w ciągu dziesięciolecia poprzedzającego dzień zgłoszenia wniosku o rentę z tytułu niezdolności do pracy lub dzień powstania niezdolności do pracy nie muszą spełnić osoby, które udowodnią okres składkowy, wynoszący co najmniej 25 lat dla kobiet i 30 lat dla mężczyzn oraz zostaną uznane za całkowicie niezdolne do pracy. Data powstania całkowitej niezdolności do pracy nie ma w tym przypadku znaczenia - przypominają urzędnicy.

I dodają: jeżeli ubezpieczony nie osiągnął wymaganego okresu składkowego i nieskładkowego, uzależnionego od wieku, w którym powstała niezdolność do pracy, warunek posiadania tego okresu uważa się za spełniony, gdy ubezpieczony został zgłoszony do ubezpieczenia przed ukończeniem 18 lat albo w ciągu 6 miesięcy po ukończeniu nauki w szkole ponadpodstawowej, ponadgimnazjalnej lub w szkole wyższej oraz do dnia powstania niezdolności do pracy miał bez przerwy lub z przerwami nieprzekraczającymi 6 miesięcy, okresy składkowe i nieskładkowe.


Przekaż nam 1% swojego podatku

Galeria

Newsletter

Galeria poezji