Informacja RODO

 

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Grzegorza z Sanoka   38-500 Sanok   ul. Jasna 9/10, e-mail: fundacja@fgzs.org

Kontakt w sprawach związanych z ochroną danych osobowych: e-mail: fundacja@fgzs.org

Państwa dane osobowe będziemy wykorzystywać w następujących celach:

• niesienia pomocy finansowej, rzeczowej, organizacyjnej i prawnej osobom potrzebującym, ciężko chorym, niepełnosprawnym (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO w przypadku danych szczególnej kategorii, takich jak dane o stanie zdrowia) – „zgoda”,   

• zgłoszenia udziału i organizacji imprez kulturalnych, oświatowych, sportowych i rekreacyjnych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,

• dochodzenia roszczeń związanych z organizacją wydarzenia (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,

• zawarcia i wykonania umowy, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO) – „wykonanie umowy”,  

• wykonania ciążących na naszej Fundacji obowiązków prawnych, np. prowadzenia dokumentacji podatkowej (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c RODO) – „obowiązek prawny”,

• marketingu usług własnych w trakcie trwania umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,

• marketingowych, w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie danych w tym celu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO) – „zgoda”.

 Dane będziemy wykorzystywać przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

• czas organizacji imprez,

• czas trwania umowy,

• czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane, np. przepisy podatkowe,

• czas po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy,

• czas do momentu wycofania zgody.

Zgodnie z regulacjami unijnymi przysługują Państwu następujące uprawnienia:

• dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych),

• sprostowanie danych, gdy są one nieprawidłowe,

• przeniesienie danych, w przypadkach określonych w RODO,

• usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych.

Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu.

Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa. Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może być wycofana w każdym czasie.

Państwa dane możemy przekazać – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, w tym:

• podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu, np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym nam usługi doradcze;

• innym administratorom, np. kurierom. Państwa dane nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

             RODO - zgoda na przetwarzanie danych

 


Przekaż nam 1% swojego podatku

Galeria

Newsletter

Galeria poezji